DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA


Nesta páxina iranse actualizando as estatísticas sobre o portal e as resolucións denegatorias das solicitudes de acceso á información pública.

Resolucións denegatorias:

Solicitude de información relacionada cunha solicitude de acceso

Obrigas de publicidade activa:

Cadro resumo das obrigas establecidas na lexislación estatal e autonómica sobre a información que se debe ser publicada no portal. No cadro especifícanse as datas de actualización e o apartado do portal onde se pode consultar a información. xlsx. 48 KB  

Últimos datos publicados:

Axenda de altos cargos

Contratos de alta dirección 2016

Teito de gasto non financeiro 2017

Vehículos dos que é titular a Universidade a 31/12/2016